เครื่องมือตรวจสอบความพร้อมในการกลับมา
เริ่มการผลิตใหม่อีกครั้งสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
Operational Restart Readiness for Food&Beverage

Checklist_Asset.jpgก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกอาจไม่เคยเผชิญกับการหยุดชะงักจากการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 มาก่อน ซึ่งการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ แตกต่างจากการปิดโรงงานที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ทำให้อาจพบว่า รูปแบบกระบวนการผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านคุณภาพของผลิต และระยะเวลาในการส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและทันท่วงที

QAD ได้มีการจัดทำรายการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ ซึ่งมี 13 ข้อหลักที่ควรพิจารณา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับมาเริ่มการผลิตใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตามอาจคาดเดาได้ยากว่าจะกลับมาสู่สถานการณ์ "ปกติ" หรือไม่? แต่ก็ดูเหมือนว่าทุกองค์กรจะต้องเตรียมการและวางแผนปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมถึงสร้างแผนรับมือที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที

ลงทะเบียนรับฟรี!! แบบประเมินความพร้อม Operational Restart Readiness Checklist สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ

ท่านสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่: Returning Food and Beverage Manufacturing to a New Normal หรือขอคำแนะนำฟรี! สำหรับ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิตได้ที่ QAD ประเทศไทย 02 202 9363

Download the Checklist

QAD values your privacy. For more information please see our Privacy Policy statement.